×

0

Ubezpieczenie NNW w podróży – dowiedz się, w jakich sytuacjach może okazać się przydatne

Czy ubezpieczenie NNW może okazać się przydatne w podróży? Przed czym może zabezpieczyć i jakich świadczeń może spodziewać się ubezpieczony w razie wypadku?

Ubezpieczenie NNW w podróży – dowiedz się, w jakich sytuacjach może okazać się przydatne

NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Zadaniem ubezpieczenia NNW jest ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW jest dostępne jako składowa pakietu ubezpieczeniowego (np. turystycznego) lub jako samodzielny produkt. Osobom podróżującym polisa przyda się po wypadku, a także na przykład w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego np. atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie. Zakres polisy obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły nie później niż w okresie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Nie ma odgórnie narzuconej sumy ubezpieczenia NNW. Jest ona ustalana każdorazowo w umowie ubezpieczenia i dotyczy jednego wypadku w okresie obowiązywania ubezpieczenia. Im będzie wyższa, tym wsparcie okaże się większe. W ramach polisy NNW nie jest wypłacane zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne, a także za utratę, uszkodzenie czy zniszczenie rzeczy.

Na jakiej zasadzie ustalane są świadczenia?

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są ustalane indywidualnie. Zawsze odpowiadają takiemu procentowi sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W tym celu wykorzystywana jest tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo 1 proc. wynosi złamanie żebra bez zniekształceń, 3 proc. całkowita utrata siekacza lub kła, 3-10 proc. złamanie mostka z obecnością zniekształceń, 5-10 proc. uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji, a 50 proc. utrata stopy w całości.

Kiedy określa się stopień uszczerbku na zdrowiu?

Określenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu leczenia. Jeśli jednak trwa ono długo, to procedura musi odbyć się najpóźniej w dwunastym miesiącu od dnia wypadku. Późniejsze pogorszenie lub polepszenie stanu zdrowia nie wpływa już na wysokość świadczenia. Jeżeli sprawa dotyczy osoby małoletniej, to środki zostają przekazane do jej przedstawiciela ustawowego.

Jak wysokie jest świadczenie z tytułu śmierci?

Świadczenie z tytułu śmierci zawsze wynosi 100 proc. sumy ubezpieczenia zawartej w umowie. Pieniądze trafiają do uposażonego. Jeśli nie został on wskazany, to do osób z rodziny (np. małżonka, dzieci) lub powołanych do dziedziczenia.

Otrzymanie po wypadku środków z ubezpieczenia NNW nie jest zależne od innych form wsparcia. Mowa tu o świadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia?

Nie każdy nieszczęśliwy wypadek oznacza wypłatę świadczenia dla ubezpieczonego. Jedną z takich sytuacji jest kierowanie pojazdem silnikowym bez stosownych uprawnień. Polisa okazuje się bezużyteczna również w sytuacji zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu. Tak też jest z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na liście wyłączeń znajdują się również następstwa udziału ubezpieczonego w bójkach. Wyjątek stanowią działania w obronie koniecznej.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za skutki uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uprawiania wyczynowego sportu czy rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych. Jednak odpowiedzialność może zostać rozszerzona w tych zakresach - warunkiem jest uiszczenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Zasada to dotyczy również wypadków wynikających z wykonywania pracy fizycznej.

Zawsze należy dokładnie poznać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

źródło: Artykuł sponsorowany
Skomentuj
Trwa ładowanie...