Fili80

09.10.2017 START 74,5kg po tygodniu 72,2 kg wzrost 0,8 kg ( 2,3kg)